Design and development by tnasr& khosravi

پروژه های خودرو سازی

پروژه های خودرو سازی

1 – طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی   کانوایر پیش مونتاژ برلیانس – شرکت پارس خودرو

2 – بهینه سازی خطوط کانوایر هوایی– شرکت پارس خودرو

3 – طراحی ، تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات سالن واتر تست در سالن مونتاژ پراید – شرکت سایپا

4 – طراحی ، تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات سالن تریم – شرکت عظیم خودرو

5 – طراحی ، تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم انتقال بدنه تیبا از سالن بدنه 1 به سالن رنگ 1 – شرکت سایپا

6 – تامین مصالح و اجرای عملیات طراحی ،تامین، ساخت ، نصب و راه اندازی خط فرعی موتور SP100 و AFM انتقال موتور در سالن مونتاژ 2 – شرکت سایپا

7 – طراحی ، تامین ، نصب و راه اندازی سیستم انتقال wbs  بدنه سازی – ایران خودرو خراسان

8 – اصلاح تجهیزات انتقال ابتدای خط آستر و انتهای خط UBS سالن رنگ 2 شرکت سایپا

9 – كابين دك خط ميانبر كابين رنگ آسترسالن رنگ يك ايران خودرو